top of page

Töökeskkonna korralduse loomine ettevõttele

Riigiettevõte (>180 in), töö kestus: 6 kuud

Probleem: aastatega oli märgatavalt suurenenud ettevõte töötajaskond ja dokumentide hulk, teadlikkus töökeskkonna alasest korraldusest oli samas vähene, vastavad protsessid kirjeldamata. Töökeskkonna riskianalüüs oli kenasti läbi viidud, kuid tulemused veel kokku võtmata. Tehti rohkelt käsitööd ja puudusid vastavad tööriistad, infopuuduse kompenseerimiseks kasvas suhtluskoormus ning tekkisid dubleerivad dokumendid.


Soovitud seisundit kirjeldas tegevjuht kui olukorda, kus ettevõte täidab korrektselt töökeskkonna alaseid nõuded ning et valdkond on kirjeldatud ja tegevused koordineeritud.

Väljundi kasutajad: töökeskkonna spetsialist oma tegevusplaani ja töövahenditena, ülevaatena kohustustest, mõõdikutest, regulatsioonist ja vastutusaladest ning töövahenditest. Juhid ülevaatena oma töötajate töökeskkonnast ja ohtudest ning ettevõtte töötajad ülevaatena nende endi töökeskkonna alastest ohtudest ja õigustest.

Probleemipüstitus mini-auditis

Tuvastada, milliseid protsesse ja tegevusi ettevõttes töökeskkonna valdkonnas teostatakse, kuidas on need sisemiselt reguleeritud ja kuidas erineb kehtestatud reeglistik tegelikkusest? Kes ja mille jaoks valdkonnas panustab, millised vahendid töökeskkonna juhtimisel kasutada on ja millest on puudu? Mida ja kuidas mõõdetakse? Koostada kõikidele juhtimistasanditele mõistetav kompaktne ülevaade.

TKK_korraldus_ettevõttes_ainult_vesimärk

Tulemus

Intervjuude ja olemasoleva info ning riskianalüüsi dokumentidega tutvumise alusel koostati töökeskkonna käsiraamat, protseduurid, vormid ja registrid. Töö käigus tuvastati puuduolevad ja vastupidi, dubleerivad reeglid/dokumendid ja töövahendid.

 

Loodud lahendus sisaldas kompaktse ülevaate töökeskkonna juhtimise põhimõtetest, vastutajatest, kohustustest, tööviisidest ja registritest.

            töökeskkonna juhtimise käsiraamat

            korraldus ja vastutajad

            vastutajad teemade kaupa

            dokumendid ja registrid 

            riskianalüüsi kokkuvõte (loe veel)

            ohutegurite haldamine Tööbikus

TKK alased vastutajad
TKK dokumendid ja registrid.png
TKK_korraldus_ettevõttes_1
TKK korraldus ja vastutajad

Töökeskkonna spetsialist sai loodud lahenduse abil planeerida ja kiiremini teostada vajalikke tegevusi ja aruandlust.

Töötajad ja juhid said seni puudu olnud ühtse ülevaate enda ja oma töötajate töökeskkonna ohuteguritest ja ennetusvõimalustest. Ettevõte sai kindlustunde, et seaduse täitmine ja töötajate kaitse on tagatud igal ajal ja täies mahus.

bottom of page